Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Thời sự - Suy ngẫm

Lực lượng Pháp chế Công an Quảng Nam hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Pháp chế Công an nhân dân

Ngày đăng: 18:14 | 20/10/2020 Lượt xem: 12244

Hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng pháp chế CAND (27/10/1945-27/10-2020) lực lượng pháp chế Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và nỗ lực phấn đấu để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ có hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành, giải quyết các vấn đề liên quan công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới, trong thời gian qua, lực lượng pháp chế Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương đã không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với chức năng tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh các vấn đề về pháp luật, tư pháp, cải cách hành chính; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo chất lượng, được lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá cao.

Trong tình hình hiện nay, để đáp ứng yêu cầu về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được nêu trong các Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân, thể hiện sự đổi mới nhận thức trong việc ghi nhận và bảo đảm thực hiện các quyền này của người dân trên thực tế, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính đã đặt ra cho lực lượng pháp chế Công an tỉnh những nhiệm vụ ngày càng quan trọng và nặng nề hơn. Nhiệm vụ bảo đảm, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa giữ vai trò quan trọng là đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác pháp chế, trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát đối với lực lượng pháp chế. Hằng năm, lực lượng pháp chế Công an tỉnh và pháp chế Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nghiên cứu góp ý chất lượng nhiều dự thảo văn bản quy phạm  pháp luật theo yêu cầu của Bộ Công an, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh. Điển hình như: trực tiếp tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều Kế hoạch triển khai thi hành các Bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực ANTT; tham mưu tổ chức nhiều Hội nghị tập huấn phổ biến, quán triệt các Bộ luật, luật liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững, vận dụng thực tiễn công tác. Tham gia góp ý xây dựng hơn 334 văn bản dự thảo Luật, văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Công an, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đạt chất lượng như: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật CAND sửa đổi; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông Đường thủy nội địa; Luật nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo… và nhiều dự thảo Luật,  Nghị định, Thông tư liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng Công an. Triển khai thực hiện nhiều Đề án quan trọng, phối hợp với Sở, ngành, địa phương tiến hành mở các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ cấp cơ sở; đối tượng đặc thù tại một số địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự với nội dung trọng tâm là phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Tổ chức biên soạn, cấp phát hơn 5.780 tập tài liệu pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đang được dư luận quan tâm; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến với người dân nhằm định hướng dư luận. Mở 146 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 3.635 đối tượng hình sự nổi, tổ chức 14 lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho hơn 2.500 lượt lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm tại 22 xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; 62 lớp tuyên truyền pháp luật cho quần chúng Nhân dân, các đối tượng đặc thù với hơn 3.500 người tham dự...

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các đề án, chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh; với vai trò là đầu mối trong cải cách hành chính của Công an tỉnh, lực lượng pháp chế đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đến nay, công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực, được ghi nhận, đánh giá cao, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Đạt được kết quả nêu trên cho thấy sự nghiêm túc trong chỉ đạo, điều hành, sự nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò trong cải cách hành chính của các cấp lãnh đạo, trong đó có lực lượng pháp chế Công an tỉnh và  Công an các đơn vị, địa phương. Qua công tác thống kê, hiện nay cán bộ làm công tác pháp chế Công an tỉnh là 18 đồng chí, trong đó cán bộ pháp chế chuyên trách 03 đồng chí, 18 đồng chí kiêm nhiệm. Đội ngũ này luôn được bồi dưỡng về kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, thường xuyên được cung cấp tài liệu, văn bản hướng dẫn về chuyên môn; tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế do Bộ Công an tổ chức. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, nỗ lực của mỗi cán bộ chiến sỹ, lực lượng pháp chế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều cán bộ chiến sỹ đã được UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen... Những thành quả đã đạt được trong thời gian cho thấy lực lượng pháp chế đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình, không ngừng nâng cao chất lượng công tác nhằm góp phần vào sự nghiệp bảo vệ  ANQG, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Pháp chế CAND gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và các phong trào thi đua khác, lực lượng Pháp chế Công an Quảng Nam phải không ngừng học tập, tiếp tục phấn đấu hơn nữa, phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực đổi mới, năng động, sáng tạo trên mọi mặt công tác để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng lực lượng pháp chế ngày càng phát triển, tương xứng với vị trí, vai trò cũng như yêu cầu của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục nâng cao công tác cải cách hành chính, hướng đến tham gia tích cực, trách nhiệm trong xây dựng Chính phủ kiến tạo, chính quyền điện tử, tạo thuận lợi tối đa và góp phần tạo thuận lợi, nâng cao chất lượng phục vụ cho công dân, tổ chức, cá nhân; mang lại sự hài lòng ở mức cao cho người dân và doanh nghiệp, phục vụ đắc lực cho thực hiện các mục tiêu chung là phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà. Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thủ tục hành chính, tập trung tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ..

Có thể nói, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sỹ làm công tác Pháp chế Công an tỉnh đã luôn nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Ngành giao phó. 45 năm xây dựng, công tác và chiến đấu, lực lượng pháp chế CAND nói chung và lực lượng pháp chế Công an Quảng Nam nói riêng đã có những bước trưởng thành vượt bậc, khẳng định và xứng đáng với vai trò, vị trí của mình trong CAND.  Phát huy những thành tích đã đạt được, truyền thống và những kinh nghiệm quý báu của 45 năm qua, lực lượng pháp chế Công an Quảng Nam nhất định sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh trong tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động trên mọi lĩnh vực của lực lượng Công an tỉnh nhà.

Tác giả: Nguyễn Hoàng - Phòng Tham mưu

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Thông báo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRỰC BAN CA TỈNH  : 0694.166 112
TRỰC BAN HÌNH SỰ : (0235) 3852.596
TRỰC BAN ĐIỀU TRA : (0235) 3852.589
TRỰC BAN CSGT : 0694.160 416
 TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT VỀ TTHC:
  * QLXNC - (H.An) 
                  - (T.Kỳ)
  * Giao thông
  * PCCC & CNCH
  * QLHC về TTXH
: (0235) 3910.093
: (0235) 3812.394
: (0235) 3852.577
: 0694.160 502
: 0694.160 408

CHUYÊN MỤC ANQN
  Liên kết website

  select

  Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam
  Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
  Điện thoại: 0694.160179     Email: banbientapca@quangnam.gov.vn
  Fanpage: https://www.facebook.com/policequangnam/
  Giấy phép số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/02/2017
  Bản quyền thuộc về Công an Tỉnh Quảng Nam.
  Khi sử dụng lại thông tin, đề nghị ghi rõ nguồn "Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Nam"
  Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

  Chung nhan Tin Nhiem Mang